Ceva Suid-Afrika

WELKOM BY CEVA SUID AFRIKA

SUID-AFRIKA - 'N REENBOOG NASIE

Afrikaans – Goeiedag & Welkom

Engels – Good day & Welcome

Ndebele – Lotjhani & Siyaalemukela

Northern Sotho – Thobela & Kamogelo

Sesotho – Dumelang & Kamohelo

Setswana – Dumela & Kamogelo

SiSwati - Sawubona & Sondzela

Tsonga - Avuxeni & U amukeriwile

Venda – Ndaa/Aa & Vho tanganedzwa

Xhosa – Molweni & Ulwamkelo

Zulu – Sanibonani & Ukwemukela

Last update: 15/05/2020

Terug na bo